ינוטליש חכ לש הערל לוצינ

?וריתסה עודמ . . .

ןותיעב אורקל יתחמש
האבה תרתוכה תא

?ץעויה תא קדוב ינוטליש ףוג הזיא ןיינעמ
לאמשמ הבתכה םג
המיעפ ריסחהל יל המרג

אוה יחכונה ןידה תיב בא
!המוק ךומנ
,ונונאו תשרפב וניינעלו

הנושארה םעפה אל וז
ותדמע שימגמ ש"מהיבש
.תוטילקרפה תדמע חכונל
. . .ההמת לברא ה'לנדע םא םג

רוביצב תונרקס רוציל איה הטישה
. . .חטשב תודבוע ןכו

! הז לע ובשחתו

Hello 2 cents site map web-rings Pursuit Peace Ha Ha !
Israel Depublic of Corruption Bashing Aliens ACLU
Rabin MIDI Awards VIEW Guest Book USA
www.000webhost.com